Teaching

Organic Chemistry- I (CHEM 3371-001), Fall 2021, 2022

Nanomaterials Chemistry (CHEM 7308-002), Spring 2022